Půjčovna nářadí - Nekon s.r.o.

Článek I.

Předmět nájmu

 1. Pronajímatel je vlastníkem mimo jiné těchto movitých věcí uvedených ve zvláštní příloze k této smlouvě.
 2. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci věc(i) specifikovanou(é) v odst. 1. tohoto článku (dále jen „movitá věc“) k dočasnému užívání za účelem (ne)podnikatelské činnosti nájemce, a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Článek II.

Doba nájmu a způsoby jeho skončení

 1. Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu, která je uvedena ve zvláštní příloze k této smlouvě.
 2. Nájem skončí z těchto důvodů:
  a) uplynutím doby,
  b) dohodou pronajímatele a nájemce,
  c) výpovědí nájmu ze strany pronajímatele nebo nájemce,
  d) z jiných důvodů stanovených občanským zákoníkem.
 3. Nájemce může nájem vypovědět v jednoměsíční výpovědní době, která začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co se výpověď dostala do sféry dispozice druhé smluvní straně, pouze z těchto důvodů:
  a) ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je oprávněn podle zvláštního předpisu, nebo
  b) porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci.
  Ve výpovědi musí být uveden její důvod.
 4. Pronajímatel může nájem vypovědět v jednoměsíční výpovědní době, která začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co se výpověď dostala do sféry dispozice druhé smluvní straně, pouze z těchto důvodů:
  a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, zejména:
  1. dal-li nájemce movitou věc do podnájmu nebo k jinému užívání třetí osobě,
  2. nezaplatil-li nájemce nájemné za dobu delší než jeden měsíc,
  b) je-li nájemce nebo člen jeho statutárního orgánu odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný vůči pronajímateli,
  c) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.
  Ve výpovědi musí být uveden její důvod.
 5. Pronajímatel může dále nájem písemně vypovědět bez uvedení důvodu v jednoměsíční výpovědní době, která začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co se výpověď dostala do sféry dispozice nájemcova dědice, a to v době tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost.
 6. Nájemcův dědic může nájem vypovědět bez uvedení důvodu v jednoměsíční výpovědní době, která začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co se výpověď dostala do sféry dispozice pronajímatele, a to v době tří měsíců poté, co se dozvěděl o smrti nájemce nebo o svém dědickém právu, nejpozději však do šesti měsíců od nájemcovy smrti. Stejně má právo vypovědět nájem i ten, kdo spravuje pozůstalost.
 7. Pronajímatel může rovněž nájem písemně vypovědět bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu movitou věc odevzdal, poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména:
  a) je-li v prodlení s placením měsíčního nájemného po dobu delší dvou měsíců,
  b) poškozuje-li movitou věc závažným nebo nenapravitelným způsobem,
  c) způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli,
  d) užívá-li neoprávněně movitou věc jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno,
  e) neumožní-li pronajímateli přístup k movité věci za účelem kontroly, zda je movitá věc nájemcem řádně užívána v souladu s touto smlouvou.
  Ve výpovědi musí být uveden její důvod.
 8. Pronajímatel je povinen před výpovědí podle odst. 7. tohoto článku písemně vyzvat nájemce, aby v přiměřené době poté, co se mu výzva dostane do sféry dispozice, odstranil své závadné konání, popřípadě odstranil protiprávní stav.

Článek III.

Nájemné

 1. Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné ve výši, která je uvedena ve zvláštní příloze k této smlouvě.
 2. Není-li dále stanoveno jinak, nájemné je splatné předem za každý kalendářní měsíc, a to vždy do patnáctého dne příslušného kalendářního měsíce, převodem na účet pronajímatele č. 1524009369/0800, vedený u České spořitelny, a. s., případně ve finanční hotovosti v sídle pronajímatele v obvyklé pracovní době. Je-li nájemné placeno na výše uvedený účet pronajímatele, je zaplaceno teprve okamžikem připsání příslušné částky na tento účet.
 3. Je-li doba mezi vznikem nájmu a odevzdáním movité věci pronajímateli kratší než jeden měsíc, je nájemné splatné při odevzdání movité věci pronajímateli.
 4. Je-li nájemce v prodlení s placením nájemného dle odst. 2. nebo 3. tohoto článku, je podle ust. § 1970 občanského zákoníku povinen platit pronajímateli úrok z prodlení ve výši jednoho promile z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IV.

Práva a povinnosti pronajímatele i nájemce

 1. Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci, a to i bez předchozího oznámení, aby mu umožnil přístup k movité věci za účelem kontroly, zda je movitá věc nájemcem řádně užívána v souladu s touto smlouvou.
 2. Ohrozí-li třetí osoba nájemce v jeho nájemním právu nebo způsobí-li nájemci porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce sám.
 3. Nájemce je povinen užívat movitou věc jako řádný hospodář ke sjednanému účelu a platit pronajímateli nájemné.
 4. Nájemce je povinen užívat movitou věc tak, aby nedošlo k jejímu poškození, zničení, ztrátě nebo zcizení.
 5. Nájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele movitou věc užívat k jinému než dohodnutému účelu.
 6. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli, a to i bez předchozího oznámení, přístup k movité věci za účelem kontroly, zda je movitá věc nájemcem řádně užívána v souladu s touto smlouvou.
 7. Zjistí-li nájemce na movité věci poškození nebo vadu, učiní podle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením nebo vadou, které je třeba bez prodlení odstranit, nevznikla další škoda.
 8. Neoznámí-li nájemce pronajímateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na náhradu nákladů; odstraní-li poškození nebo vadu sám, nemá právo ani na slevu z nájemného.
 9. Má-li movitá věc vadu, pro kterou ji nelze řádně užívat nebo pro kterou ji lze užívat jen se značnými obtížemi, má nájemce právo, aby mu pronajímatel poskytl jinou movitou věc sloužící témuž účelu.
 10. Po dobu, po kterou nájemce nemohl movitou věc řádně užívat vůbec nebo jen se značnými obtížemi, má nájemce právo na prominutí nájemného, nebo na slevu z nájemného, anebo snížení nájemného; své právo musí nájemce uplatnit u pronajímatele do konce ujednané doby nájmu, jinak zanikne.
 11. Nájemce je povinen odstranit na své náklady poškození movité věci, a to i poškození způsobené třetí osobou, jakož i vady, které neoznámil pronajímateli bez zbytečného odkladu. Umožní-li nájemce užívat movitou věc nebo její část třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby movitou věc užíval sám.
 12. Nájemce je povinen nahradit pronajímateli škodu, pokud ke své činnosti související s užíváním movité věci použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, a to ve stejném rozsahu jakoby ji způsobil sám.
 13. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která pronajímateli vznikne v důsledku poškození, ztráty nebo zničení movité věci a to i v případě, že bude movitá věc poškozena, zničena nebo zcizena třetí osobou. Nájemce se povinnosti k náhradě škody zprostí pouze v případě, že prokáže, že mu ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů nájemce nebo vzniklá až v době, kdy byl nájemce v prodlení s plněním své povinnosti, ani překážka, kterou byl nájemce podle této smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.
 14. Neodstraní-li nájemce poškození nebo vadu způsobené okolnostmi, za které odpovídá, odstraní je na náklady nájemce pronajímatel.
 15. Nájemce nemůže dát bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele třetí osobě do podnájmu nebo k jinému užívání movitou věc nebo jeho část.
 16. Nájemce je povinen při své činnosti v souvislosti s užíváním movité věci dodržovat obecně závazné hygienické, ekologické, technické, bezpečnostní a požární předpisy i další obecně závazné předpisy. V případě porušení těchto předpisů je nájemce povinen na vlastní náklady bezodkladně odstranit příčiny, které vedly k porušení těchto předpisů, a odpovídá pronajímateli za škodu takto vzniklou.

Článek V.

Zvláštní ujednání

 1. Pronajímatel se při předání movité věci nájemci přesvědčil, že movitá věc je v dobrém stavu, předvedl nájemci, že movitá věc je funkční a seznámil nájemce s pravidly pro zacházení s movitou věcí, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s touto movitou věcí. Pronajímatel současně nájemce upozornil na způsoby užívání movité věci, které jsou z hlediska technického nebo bezpečnostního vyloučené.
 2. Při skončení nájmu je nájemce povinen movitou věc pronajímateli odevzdat v den, kdy nájem končí. Nájemce je povinen odevzdat movitou věc ve stavu, v jakém ji převzal při vzniku nájmu a bez jakýchkoli závad.
 3. Nájemce neodpovídá za opotřebení movité věci způsobené řádným užíváním.
 4. Pokud nájemce povinnost uvedenou v odst. 2. tohoto článku nesplní, pronajímatel i bez předchozího upozornění nájemce sám zajistí, aby movitá věc byla bez jakýchkoli závad. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli náhradu veškerých nákladů, které pronajímateli vznikly v důsledku toho, že nájemce nesplnil svoji povinnost, a to do jednoho týdne poté, co se písemná výzva pronajímatele k náhradě těchto nákladů dostane do sféry dispozice nájemce.
 5. Nájemce při skončení nájmu odstraní na movité věci změny, které provedl se souhlasem pronajímatele a uvede tak movitou věc do původního stavu.
 6. V případě, že nájemce provedl změny na movité věci bez souhlasu pronajímatele, je povinen tyto změny odstranit a uvést tak movitou věc do původního stavu. Pokud v důsledku změn na movité věci bez souhlasu pronajímatele došlo ke snížení její hodnoty, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli náhradu, a to do jednoho týdne poté, co se písemná výzva pronajímatele k náhradě škody dostane do sféry dispozice nájemce.
 7. Při odevzdání věci pronajímateli si nájemce oddělí a vezme vše, co do věci vložil nebo na ni vnesl vlastním nákladem se souhlasem pronajímatele, pouze tehdy, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata movité věci, nebo neztíží-li se tím nepřiměřeně její další užívání.
 8. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení věci. Nájemce je povinen pronajímateli platit nájemné, dokud mu neoznámí poškození věci, pro kterou věc nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo poškození věci.
 9. Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné, dokud je v prodlení s vrácením věci.
 10. Pokračuje-li nájemce v užívání movité věci po skončení nájmu, je vyloučeno obnovení či prodloužení nájmu podle ust. § 2230 občanského zákoníku.
 11. O předání movité věci nájemci při vzniku nájmu i o jejím odevzdání pronajímateli při skončení nájmu bude sepsán zápis, v němž bude specifikován stav movité věci a její případné závady.

Článek VI.

Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku

 1. Pronajímatel odevzdá nájemci dopravní prostředek spolu s potřebnými doklady při převzetí věci.
 2. Nájemce je povinen na svoje náklady udržovat dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
 3. Pronajímatel prohlašuje, že dopravní prostředek je pojištěn ve smyslu zák. č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Závěrečné ustanovení

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.

Kontakty

Půjčovna se nalézá v centru Jemnice pod lékarnou. V případě nepřítomnosti obsluhy se obracejte přímo na personál v lékárně.

Adresa:
Nekon s.r.o.
Husova č. 115
675 31 Jemnice

IČ: 282 69 306
DIČ: CZ28269306
Mobil: +420 602 522 662
Email: neshyba@nekon.cz

Provozní doba:

Pondělí7:00-16:00
Úterý7:00-16:00
Středa7:00-16:00
Čtvrtek7:00-16:00
Pátek7:00-16:00
Sobota8:00-12:00 18:00-18:30
NeděleZavřeno

Provozní doba je orientační. V případě nepřítomnosti obsluhy se obracejte přímo na personál v lékárně. To i v případech, že budete nářadí vracet. Nejjednodušší formou je se přímo s námi domluvit na našem mobilním čísle +420 602 522 662.

top